Displaying all results with tag Methodology. Remove tag
Đồ thị Dunning-Kruger
Đồ thị Dunning-Kruger mô tả sự thay đổi mức độ tự tin trong quá trình tích lũy kinh nghiệm. Với trục đứng là Confidence (sự tự tin), trục ngang là...
Posted 3 years ago | Tạp luận Methodology
6 bí quyết dứt điểm công việc
Dịch theo "6 Tips for Getting Things Done", Louise Watson Mọi người luôn thắc mắc về khả năng dứt điểm công việc của tôi. Ở trường phổ thông, lên...
Posted 5 years ago | Methodology Bài dịch